เปิดใหม่! 5 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยไทย ปี 2563

 

 

หลายมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเนื้อหาและหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัยและก้าวทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง วันนี้เลยขอพาน้องๆ มาดูสาขาวิชาใหม่ของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่เปิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และน้องๆ ยังสามารถที่จะยื่นสมัคร TCAS 63 ได้อยู่ด้วยนะคะ จะมีสาขาอะไรบ้างมาดูกันเลย

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) เป็นสาขาเกี่ยวกับการประยุกต์ทางเทคโนโลยีโดยใช้ระบบชีวภาพ สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเพื่อนำไปสร้าง ดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆเทคโนโลยีชีวภาพทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการเกษตร การแพทย์ การผลิตอาหาร และการใช้ประโยชน์ของพืชผลด้าน    ต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่ http://www.bbtech.sc.chula.ac.th/

สาขานี้จะเริ่มการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก และจะเปิดรับสมัคร 2 รอบ คือ 25 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562 และ 2 – 30 มีนาคม 2563  ซึ่งทั้ง 2 รอบ จะยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

 • สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นการเรียนการเริ่มต้นทักษะในการทํางานในระดับนานาชาติภายใต้ระยะเวลา 4 ปี ซึ่งจะเป็นทักษะที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ก็คือเรื่องความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยีผ่านการ เรียนและการทําโครงงานที่เน้นการปฏิบัติจริง (Project Based-learning)โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีสาขาวิชาให้เลือกเรียนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ดังนี้
 • กลุ่มสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุข (Health and Wellbeing)
 • กลุ่มชุมชนเสมอภาคและเมืองอัจฉริยะ (Inclusive Community and Smart City)
 • กลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
 • กลุ่มปัญญาดิจิทัลเชิงประยุกต์ (Applied Digital Intelligence)

 

สาขานี้เปิดสมัครระบบ TCAS รอบ Admissions จำนวน 20 คน

 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร เป็นเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสื่อสารด้านการเกษตร การสร้างสรรค์สื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลิตรายการ หรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงการผลิตทางการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่  http://www.asat.su.ac.th/asat/index.php

สาขานี้เปิดรับรุ่นแรกปีการศึกษา 2563 เปิดรับผ่านระบบ TCAS 4 รอบ ทั้ง Portfolio โควตา รับตรงร่วมกัน และ Admission จำนวน 200 ที่นั่ง

 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ถือว่าเป็นหลักสูตรกัญชาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยการสอนจะเริ่มตั้งแต่เรื่องการทำความใจเรื่องพืชกัญชา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การวิจัยสกัดกัญชา ไปจนถึงการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์กัญชา ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งแนวหลักสูตรผู้สอนได้รวบรวมองค์ความรู้มาจากสหรัฐอเมิรกา ทั้งนี้การสอนในช่วงต้นจะเป็นการสอนผ่านทฤษฏี ส่วนขั้นตอนการนำกัญชามาใช้ในการสอนอยู่ระหว่างทำเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำกัญชามาใช้ทั้งด้านการศึกษาและวิจัย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่ http://ahs.ssru.ac.th/en/home

สาขานี้เปิดสมัครระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์  – 23 มีนาคม 2563 สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.admission.ssru.ac.th

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน (นานาชาติ)เรียนเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยและการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ รวมทั้งการสืบค้นหาหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการกำหนดให้มีการเรียนในประเทศไทย จำนวน 2 ปี และเรียนที่ DMU ประเทศอังกฤษในชั้นปีที่ 3 – 4 ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต (De Montfort University) ประเทศอังกฤษ ซึ่งตลอดการศึกษา ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดการเรียนการสอนจนจบการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่  http://inter.eng.swu.ac.th

สาขานี้จะรับสมัครในระบบ TCAS 63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ซึ่งต้องมีค่าน้ำหนักคะแนน GAT 30% | PAT 1 20% | PAT 2 20% | PAT 3 30% และ รอบ 4 แอดมิชชั่น โดยมีค่าน้ำหนักคะแนน GAT 15% | PAT 2 15% | PAT 3 20%

 

———————————————————-

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.dek-d.com/tcas/54433/

https://www.admissionpremium.com/innovation/news/5154

https://campus.campus-star.com/education/127992.html

https://www.chula.ac.th/academic/school-of-integrated-innovation/

http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/Bascii_inter_admission63.pdf

 

LINE it!

Comment