5 มหาวิทยาลัย – คณะที่รับสมัคร TCAS 63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 

 

ใกล้เข้ามาทุกที สำหรับการสมัครสอบ TCAS 63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ที่จะเริ่มรับสมัคร วันที่ 17-27 เม.ย. 63 นี้ วันนี้เลยขอพาน้องๆ มาดูกันว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เข้าร่วมในรอบนี้ และมีคณะอะไรบ้างที่เปิดรับให้สมัคร อย่ารอช้า มาดูกันเลย

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล

ใช้คะแนน : GAT , PAT , O-NET และ 9 วิชาสามัญ

คณะที่เปิดรับ

 

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

อ่านข้อมูลสาขาที่รับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://tcas.mahidol.ac.th/programs.html#th

 

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใช้คะแนน : GAT , PAT , 9 วิชาสามัญ และ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

คณะที่เปิดรับ

 

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะจิตวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และการกีฬา
 • สำนักวิชาทรัพยากรทางการเกษตร

 

อ่านข้อมูลสาขาที่รับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/tcas63_cu_admission1.pdf

 

 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใช้คะแนน : GAT , PAT , O-NET, 9 วิชาสามัญ และ วิชาเฉพาะ มธ. (บางคณะที่ใช้)

คณะที่เปิดรับ

 

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

 

อ่านข้อมูลสาขาที่รับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2019120209054330.pdf

 

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ใช้คะแนน : GAT , PAT , O-NET, 9 วิชาสามัญ และ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

คณะที่เปิดรับ

 

 • คณะเกษตร
 • คณะประมง
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะบรหิารธุรกิจ
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 • วิทยาลัยการชลประทาน

 

อ่านข้อมูลสาขาที่รับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/11/27/TCAS3-Admission1-2563.pdf

 

 1. มหาวิทยาลัยบูรพา

ใช้คะแนน : GAT , PAT และ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

คณะที่เปิดรับ

 

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะดนตรีและการแสดง
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะโลจิสติกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะอัญมณี(วิทยาเขตจันทบุรี)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)
 • โครงการจัดตั้ง “คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ” (วิทยาเขตสระแก้ว)

 

อ่านข้อมูลสาขาที่รับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/tcas63-3new.pdf

 

——————————————————–

LINE it!

Comment