มัธยมปลาย

Pre Admission

  Pre Admission เหมาะกับน้อง ๆ ม.ปลายที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่พื้นฐานไวยากรณ์ยังไม่แน่นพอ ที่จะไปเรียนคอร์ส Admission และต้องการเรียนเนื้อหาแบบกระชับในโค้งสุดท้าย      

TCAS Admission

  TCAS Admission "สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนาม Admission ทุกสนาม ทั้ง GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ โดยเน้นฝึกจากง่ายไปยาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ พิเศษอัพเดต ข้อสอบสด และจริงจากสนามสอบทุกสนาม ทุกปี เตรียมพร้อมก่อนสอบได้ใน คอร์สโค้งสุดท้าย GAT, โค้งสุดท้าย O-NET, โค้งสุดท้าย 9 วิชาสามัญ"      

GAT Insight

  GAT Insight เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีความพร้อมในการสอบ GAT แล้ว และต้องการทบทวนภาพรวม พร้อมทั้ง update ข้อสอบล่าสุด ในโค้งสุดท้ายก่อนลงสนามสอบ GAT จริง      

Advanced Vocab & Reading ม.ปลาย

  Advanced Vocab & Reading ม.ปลาย เพื่อเรียนรู้ Vocab ตั้งแต่รากของคำศัพท์และเทคนิคการทำข้อสอบ Vocab และ Reading อย่างเป็นระบบ พร้อมทำแบบฝึกหัดทั้งในบทเรียน ใน Premium Exercises และ Self-Reinforcement      

Advanced Writing

  Advanced Writing จุดเด่นของคอร์สคือ สอนโดยเจ้าของภาษาคนไทยที่เติบโตในอเมริกาและใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ ใช้หนังสือ Writing Series จากสำนักพิมพ์ Pearson สอนการเขียน step-by-step ตั้งแต่การระดมความคิด เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิด ออกมาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้ feedback เป็นรายบุคคล โดยน้อง ๆ จะได้ฝึกฝนทักษะการเขียนเชิงวิชาการที่เป็นการเขียนขั้นสูง ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย

  ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย เนื้อหาบทเรียนแบ่งเป็นกลุ่มผ่านระบบ Tree Tactics เช่น Root Tree (ราก) เรียนเนื้อหา ส่วนที่เป็นรากฐานสำคัญ เช่น Tense, Voice, Helping Verb, Non-finite verb และ Tree อื่นๆ ที่สำคัญ    

ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย

  ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย เพื่อปูพื้นฐานทักษะ Vocab และ Reading ตั้งแต่พื้นฐาน น้องจะได้รู้วิธีวิเคราะห์ประโยค การเดาคำศัพท์จากบริบทรอบข้าง และเทคนิคการทำข้อสอบ Reading อย่างเป็นระบบ พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดในเล่มและ Self-Reinforcement    

Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย

  Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย เทคนิคที่ใช้คือ การสอนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบด้วยเทคนิคคิดเป็นภาพแบบ Tree tactics และการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของ Enconcept โดยเนื้อหาที่เรียน ได้แก่เรื่อง Strategic Structure, Tense, Passive Voice, Direct & Indirect Speech, Non-finite Verb, Noun, Pronoun, Determiner, Preposition, Connector, Word Formation, Punctuation, Redundancy, Word choice, Adjective & Adverb, Comparision, Compound Word, Phrase & Clause, If-Clause, Subjunctive และ Question Tag      

Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย

  Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย เทคนิคที่น้อง ๆ จะได้รับการจากเรียนคอร์สนี้ คือการวิเคราะห์คำศัพท์จาก Vocab Tree/Strategic Structure/Context Clues/Word Analysis และทำความรู้จัก กับข้อสอบพาร์ท Vocab ประเภทต่าง ๆ เช่น Polysemy, Synonym, Antonym, Callocation, Odd One Out, Analogy รวมถึงเรียนเกี่ยวกับ Pharsal Verbs และ Idioms ตามด้วยเทคนิคการทำข้อสอบประเภท Reading และ Conversation ด้วยเทคนิค Reading Strategies และ '3S' Strategies ของ Enconcept      

Memolody Vocab มัธยมปลาย

  Memolody Vocab มัธยมปลาย เรียนรู้ศัพท์สำหรับกลุุ่มที่พบเจอบ่อยตั้งแต่ม.ปลาย - การสอบ Admission โดยการจัดกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ ผ่านบทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว