คอร์สทักษะ-เพิ่มเกรด

ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย

  ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย เนื้อหาบทเรียนแบ่งเป็นกลุ่มผ่านระบบ Tree Tactics เช่น Root Tree (ราก) เรียนเนื้อหา ส่วนที่เป็นรากฐานสำคัญ เช่น Tense, Voice, Helping Verb, Non-finite verb และ Tree อื่นๆ ที่สำคัญ    

ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย

  ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย เพื่อปูพื้นฐานทักษะ Vocab และ Reading ตั้งแต่พื้นฐาน น้องจะได้รู้วิธีวิเคราะห์ประโยค การเดาคำศัพท์จากบริบทรอบข้าง และเทคนิคการทำข้อสอบ Reading อย่างเป็นระบบ พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดในเล่มและ Self-Reinforcement    

Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย

  Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย เทคนิคที่ใช้คือ การสอนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบด้วยเทคนิคคิดเป็นภาพแบบ Tree tactics และการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของ Enconcept โดยเนื้อหาที่เรียน ได้แก่เรื่อง Strategic Structure, Tense, Passive Voice, Direct & Indirect Speech, Non-finite Verb, Noun, Pronoun, Determiner, Preposition, Connector, Word Formation, Punctuation, Redundancy, Word choice, Adjective & Adverb, Comparision, Compound Word, Phrase & Clause, If-Clause, Subjunctive และ Question Tag      

Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย

  Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย เทคนิคที่น้อง ๆ จะได้รับการจากเรียนคอร์สนี้ คือการวิเคราะห์คำศัพท์จาก Vocab Tree/Strategic Structure/Context Clues/Word Analysis และทำความรู้จัก กับข้อสอบพาร์ท Vocab ประเภทต่าง ๆ เช่น Polysemy, Synonym, Antonym, Callocation, Odd One Out, Analogy รวมถึงเรียนเกี่ยวกับ Pharsal Verbs และ Idioms ตามด้วยเทคนิคการทำข้อสอบประเภท Reading และ Conversation ด้วยเทคนิค Reading Strategies และ '3S' Strategies ของ Enconcept      

Memolody Vocab มัธยมปลาย

  Memolody Vocab มัธยมปลาย เรียนรู้ศัพท์สำหรับกลุุ่มที่พบเจอบ่อยตั้งแต่ม.ปลาย - การสอบ Admission โดยการจัดกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ ผ่านบทเพลง Memolody เพื่อให้น้องจำศัพท์จำนวนมาก ได้ในเวลาสั้นๆ โดยไม่ต้องท่องจำ แต่จดจำได้เป็นความทรงจำระยะยาว      

Ultimate Writing

  Ultimate Writing ฝึกเทคนิคการเขียนตั้งแต่การคิดวาง Outline อย่างเป็นระบบ ไปจนถึง Academic Essay ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการเขียนรายงานเพื่อเก็บคะแนนในห้องเรียน สำหรับนักเรียนโปรแกรม IP, EP ไปจนถึงการเขียนเพื่อสมัครยื่นคะแนนสมัครเรียน และพิชิตทุน      

Complete Vocab 10,000

  Complete Vocab 10,000 ตะลุยโจทย์ศัพท์ ม.ต้น 10,000 คำ เน้นทำโจทย์เข้มข้น