ประถมปลาย

รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 1

  รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 1 เสริมทักษะภาษาอังกฤษในระดับประถมปลาย ตั้งแต่ระดับคำ โครงสร้างประโยค และ Tense ต่าง ๆ ไปจนถึงบทสนทนา (Conversation) เพื่อเตรียมน้อง ๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียนและการสอบ ในระดับชั้นประถม 4 และยังมีข้อสอบ Simulation Test ที่วัดทักษะที่เรียนอย่างครบถ้วน ทั้ง Grammar, Vocabulary, Reading, และ Conversation      

รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 2

  รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 2 ทบทวน สรุป เน้นย้ำความรู้ในเทอม 1 และต่อยอดความรู้ใหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิม