EyWwB5WU57MYnKOuXuT0j9IEuOeQjRc4LTF3f6MirLXbG95eR7YnAt

ช่วงนี้น้องๆ นักเรียนของแนนกำลังอ่านหนังสือหนักมากเพราะใกล้สอบปลายภาคเข้ามาทุกขณะจิต ดังนั้นวันนี้มาเรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับกริยา “to read” กันดีกว่าค่ะ

To read หมายถึง อ่าน ซึ่งนอกจาก to read the books อ่านหนังสือแล้ว ยังใช้กับ to read a map อ่านแผนที่ ซึ่งคนไทยนิยมพูดว่า ดูแผนที่ จึงมักใช้ภาษาอังกฤษผิดๆ เป็น look หรือ watch a map ฝรั่งไม่นิยมใช้กันนะคะ หรืออย่างประโยคเด็ดคุ้นหู “ดูปากอริสรานะคะ” เพื่อย้ำว่า ตรงนี้สำคัญนะ ตั้งใจฟังให้ดี ก็มาจากสำนวนที่ฝรั่งนิยมพูดว่า “Read my lips!” ดังนั้นการดูแบบลงรายละเอียด ตั้งใจดูฝรั่งเค้าจะใช้ read มากกว่า look หรือ watch ค่ะ

การใช้ to read อีกแบบที่คนไทยจะไม่ค่อยชิน คือฝรั่งจะใช้ to read ตามด้วย ข้อความขยาย เพื่อบอกว่า sign ป้าย, text ข้อความ ฯลฯ เขียนหรือบอกไว้ว่าอะไร (ฝรั่งจะใช้อ่านได้ว่าอะไร) เช่น

The sign reads “no entry.” ป้ายนี้บอกไว้ว่า “ห้ามเข้า”

ในบางครั้ง ฝรั่งเขาก็ใช้คำว่า to read คล้ายคนไทยเหมือนกันนะคะ เช่น ฉันอ่านนายขาดเลย อ่าน ในที่นี้จะหมายถึง เข้าใจ รู้จักดี ฝรั่งจะใช้สำนวน to read someone like a book เช่น

I can read you like a book. You don’t have to say anything.
ฉันอ่านนายออกอย่างกับหนังสือ นายไม่ต้องพูดอะไรหรอก

และเป็นที่มาของสำนวน “Do you read me?” เค้าไม่ได้ถามว่า คุณอ่านฉันออกไหม แต่หมายถึง คุณเข้าใจฉันหรือเปล่า? เหมือน Do you understand me? นั่นเอง

ในเวลาที่ต้องอ่านหนังสือหนักหน่วงเช่นนี้ นอกจากจะพูดว่า to read the books อ่านหนังสือ ซึ่งแสนจะธรรมดาราบเรียบแล้ว เราสามารถใช้สำนวนอื่นๆ ให้การอ่านเก๋ขึ้นได้อีก เช่น

To hit the books สำนวนนี้จะเน้นว่า อ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบ เหมือน to study

To have one’s nose in a book จะหมายถึง (ก้มหน้าก้มตา) อ่านหนังสือ

To flick through a book จะเป็นการอ่านแบบ พลิกอ่านผ่านๆ ตา

NjpUs24nCQKx5e1D7H86ZOzcaY4hojbUazjHtVssBPU

สุดท้ายนี้ขอส่งความปรารถนาดีแด่ทุกคนที่กำลัง hitting the books อ่านหนังสือสอบอย่างหนัก หรือ was hit by the books โดนหนังสือโจมตีอย่างหนักหน่วงอยู่ก็ตามผ่านข้อความนี้

“The book you don’t read won’t help.” Jim Rohn
หนังสือที่คุณไม่ได้อ่านย่อมไม่ช่วยอะไร
ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ
Enconcept: English to the MAX
www.facebook.com/krupnan ,
www.twitter.com/krupnan
IG: krupnan
www.enconcept.com

LINE it!

Comment