ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

สมาคม ทปอ. เสนอแนวทางการดำเนินงานของระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 เพื่อการประชาพิจารณ์ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 หัวข้อดังนี้

1. ลดระยะเวลาของการคัดเลือกให้สั้นลงจาก 10 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม – กรกฎาคม เหลือเพียง 4 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
2. รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ให้เปลี่ยนจาก 4 ตัวเลือกที่ไม่มีลำดับ เป็น 4 ตัวเลือกที่มี ลาดับ และประกาศผลเพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับรอบ 4 Admission
3. สาขาวิชาที่เคยรวมกลุ่มในตัวเลือกของ กสพท. จะถูกนับเป็นตัวเลือกหนึ่ง เหมือนกับ สาขาวิชาที่อยู่นอกกลุ่ม กสพท. เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จะถูกนับเป็นตัวเลือก เช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. เมื่อมีการยืนยันสิทธิ์แล้ว การสละสิทธิ์เพื่อสมัครและยืนยันสิทธิ์ในรอบต่อไปทำได้ เพียงหนึ่งครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้อื่น

ซึ่งทปอ. เองก็ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าลงเสนอความคิดเห็นเพื่อการทำประชาพิจารณ์ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วไป
สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำประชาพิจารณ์ สามารถเข้าทำประชาพิจารณ์ได้ที่รูปด้านล่าง

LINE it!

Comment