ดนตรี กับ พัฒนาการของเด็ก

 

ดนตรี ถือเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ โดยดนตรีนั้นเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แทนการแสดงออกซึ่งอารมณ์หรือความรู้สึก ในปัจจุบันมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าดนตรีมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ช่วยให้การประสานงานของระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น และมีส่วนช่วยให้กระบวนการรับรู้ของร่างกายทำงานมีประสิทธิภาพ เช่น ช่วยให้ความสามารถในการได้ยินและการมองเห็นดีขึ้น ทั้งยังมีส่วนเสริมสร้างสมาธิ ความจำ ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

 

ดนตรีมีส่วนช่วยพัฒนาการเด็กอย่างไร?

 

  1. ดนตรีกับการพัฒนาสติปัญญา

ดนตรีสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ซึ่งสามารถทำให้เด็กมีศักยภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เช่น มีงานวิจัยที่พบว่าการใช้เพลงในการสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กนั้น ทำให้เด็กมีความคิดรวบยอดในเนื้อหาหรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น ทั้งยังทำให้มีความจำที่ยาวนานขึ้นอีกด้วย

  1. ดนตรีกับการพัฒนากระบวนการคิด

ดนตรีเป็นสิ่งเร้าที่สำคัญของการทำงานของสมองในกระบวนการคิด เนื่องจากเมื่อสมองได้รับรู้ เข้าใจ และจำเสียงดนตรีต่างๆได้นั้น จะทำให้เกิดการวิเคราะห์แนวทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละแนว สังเคราะห์คุณภาพเสียง และประเมินคุณค่าของบทเพลงนั้นๆ ซึ่งเหล่านี้คือทักษะที่สอดคล้องกับทักษะกระบวนการคิดอย่างแท้จริง ในปี 1979 มีการทดลองโดยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนดนตรีวันละ 30 นาที เป็นเวลา 1 ปี และทำการทดสอบด้วย Test of Creative Thinking ทั้งก่อนและหลัง ผลปรากฏว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น

  1. ดนตรีกับการพัฒนาอารมณ์

สมองของมนุษย์นั้นสามารถตอบสนองและจำแนกอารมณ์ทางดนตรีได้ว่าเป็นความสุข ความเศร้า ความโกรธ หรือความกลัว ผ่านทางการตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง ดนตรีเปรียบเสมือนการจำลองของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของมนุษย์ การที่สมองเรียนรู้หรือมักคุ้นกับอารมณ์ประเภทต่างๆผ่านดนตรีเมื่อเวลาที่ต้องเผชิญกับสภาวะทางอารมณ์ใดๆ ย่อมทำให้เด็กแสดงออกอย่างเหมาะสม หรืออาจกล่าวได้ว่าดนตรีมีส่วนช่วยความสามารถในการพัฒนาอารมณ์ (EQ – Emotional Quotient) ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น อีกทั้งดนตรีมีผลต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติด้วย เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิในร่างกาย เป็นต้น

  1. ดนตรีกับการพัฒนาสมาธิ

ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาพลังสมาธิ เนื่องจากการฝึกฝนทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นการฟัง การร้อง การเล่นเครื่องดนตรี ล้วนแต่จำเป็นต้องใช้สมาธิทั้งสิ้น ทั้งการฝึกฝนนั้นมีลักษณะเป็นการเพิ่มขอบเขตของช่วงเวลาในการฝึกไปเรื่อยๆ ตามลำดับ จากเพลงสั้นๆ ไปจนถึงการฝึกฝนที่ยาวนานขึ้น การฝึกฝนในลักษณะนี้จึงช่วยทำให้เด็กมีพลังสมาธิที่ดีขึ้นและยาวนานขึ้น

 

อีกหนึ่งเทคนิคดีๆ ของการเรียนรู้คำศัพท์ผ่านบทเพลง กับ Memolody ทดลองฟังเพลงและเรียนรู้คำศัพท์มากมายได้ฟรี ผ่านช่องทาง YouTube Memolody by Enconcept เป็นช่องที่รวบรวมเพลง Memolody เพื่อให้น้องๆและทุกคนนั้น ได้เรียนรู้คำศัพท์และ Methodology เทคนิคการจำคำศัพท์ของ Enconcept โดยเฉพาะ คลิกเลย! https://bit.ly/2sL6hYL (URL)

LINE it!

Comment