อัพเดท TCAS63 รอบที่ 1 Portfolio กับ 5 มหาวิทยาลัย

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับ TCAS63 รอบที่ 1 Portfolio  เพราะบางมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดรับสมัครเดือนธันวาคมนี้แล้ว วันนี้เลยขอมาอัพเดท 5 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับเดือนหน้ามาฝากกันและมาดูกันว่าคณะไหนที่เปิดรับบ้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับทั้งหมด 15 คณะ 28 โครงการ เปิดรับเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันที่เปิดรับสมัครคือ วันที่ 3-16 ธ.ค.นี้ วันนี้เลยขอทำสรุปเป็นภาพมาให้จะได้ดูง่ายๆ มาดูกันว่ามีโครงการและคณะอะไรบ้าง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับ 16 คณะ รวมทั้งวิทยาเขตศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง รับสมัครวันที่ 2-16 ธ.ค. 62 มีคณะให้เลือกดังนี้

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับจำนวน 18 คณะ รับทั้งหมด 1,121 คน มีคณะที่เปิดรับดังนี้

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะกายภาพบำบัด
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรณ์ศาสตร์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี
 • คณะศิลปศาสตร์
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดรับจำนวน 14 โครงการ เปิดรับสมัครวันที่ 2-16 ธ.ค. นี้ มาดูกันเลยว่ามีโครงการอะไรบ้าง

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
– โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
– โครงการเพชรตะวันออก
– โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
– โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
– โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัยเด็กดีศรีระยอง
– โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
– โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
– โครงการ สอวน
– โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 1)
– โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)
– โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์
– โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 1)
– โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์
– โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ครั้งที่ 1)

***ระเบียบการจะตามมาเร็วๆนี้***

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับจำนวน 24 คณะ มีทั้งวิทยาเขตขอนแก่นและหนองคาย ซึ่งวันสมัครวันที่ 2-16 ธ.ค.นี้เช่นกัน มาดูว่ามีคณะอะไรกันบ้าง

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
 • คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
 • คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
 • คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

———————————————————————-

ขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.admissions.chula.ac.th

https://www.tuadmissions.in.th

https://admissions.kku.ac.th/

http://regservice.buu.ac.th/

 

พร้อมสอบทุกสนาม TCAS 63 กับสุดยอดคอร์สแนะนำทำคะแนน
9 วิชาสามัญ ,GAT, O-NET ทางรอดของ DEK 63

สมัครเรียนได้แล้วที่ Enconcept ทุกสาขาทั่วประเทศ
หรือ โทร. 02-7363636 หรือ Line : @Enconcept

LINE it!

Comment