6 สาขาวิชาใหม่ รองรับความต้องการตลาดแรงงานในอนาคต

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดด จนบางทีคนอย่างเราก็จะตามไม่ทัน และยังส่งผลกับทุกภาคส่วนรวมถึงด้านการศึกษา ทำให้ความต้องการของตลาดแรงงานก็เปลี่ยนตามไปด้วย ที่จะต้องตอบรับกับความก้าวหน้านี้ให้ทัน วันนี้มีบทความ 6 สาขาวิชาใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตมาฝากกัน มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

  1. สาขาการจัดการธุรกิจเกม และอีสปอร์ต (eSport)

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (eSport) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับนักบริหารที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเกและอีสปอร์ต​ (eSport) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการงานด้านธุรกิจ รวมถึงจะต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านธุรกิจเกมและอีสปอร์ต อีกด้วย เมื่อเข้าสู่ปีที่ 1 ก็จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (eSport) ตั้งแต่เทอมแรกกันเลย สำหรับวิชาที่อยู่ในสาขานี้ เช่น การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกมและอีสปอร์ต การคิดเชิงสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจเกมและอีสปอร์ต และโครงงานธุรกิจเกมและอีสปอร์ต เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://business.utcc.ac.th

  1. สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ

คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และภาควิชาภาษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการศึกษาภาษาศาสตร์และการจัดการด้านสารสนเทศ เพื่อช่วยทำให้การมีการจัดเก็บ และเรียบเรียงให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิชาที่จะได้เรียนในสาขานี้จะมี การจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบไวยากรณ์ การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ การแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล เทคโนโลยีวัจนะ และเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีภาษา เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.arts.chula.ac.th

  1. สาขานวัตกรรมบูรณาการ (นานาชาติ)

สาขานวัตกรรมบูรณาการ (นานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จักตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้บัณฑิตสามารถเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต สามารถสร้างคุณค่าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตในการสร้างความเป็นผู้นำรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคมในอนาคตอีกดด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://inter-bascii-chula.com/

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการนำหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาทดแทนแรงงานคนเราหลากหลายสายงาน ดังนั้นสถาบันจึงได้เล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต จึงได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ) ขึ้นมารองรับความต้องการในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.reg.kmitl.ac.th

  1. สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณธิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะ และด้านธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเป็น Tech Start-Up โดยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์จริงในภาคอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรมจริงได้

สาขานี้จะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบ ขั้นตอนการผลิตเกม และสื่ออินเทอร์แอคทีฟต่าง ๆ เช่น VR และ AR ที่ถูกนำมาใช้ได้จริงในภาคธุรกิจ ฯลฯ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังจะได้เรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Garena, Yggdrazil, และบริษัทชั้นนำมาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาต่าง ๆ ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.bu.ac.th

  1. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเปิดขึ้นมารองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต โดยถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้น้อง ๆ ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรดังกล่าวแล้วจะลองฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง และได้เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนสาขาวิชากัญชาศาสตร์ทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ในทุกแผนการเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ahs.ssru.ac.th/

 

—————————————————–

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Campus Star

LINE it!

Comment