9 วิธี เลี้ยงลูกวัยรุ่นให้ได้ดี

“วัยรุ่น” เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด และจิตใจ ซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องยากเกินกว่าที่วัยรุ่นจะรับมือไหวด้วยตนเอง พ่อแม่ ซึ่งมีวุฒิภาวะและเป็นบุคคลที่ชิดใกล้กับวัยรุ่นมากที่สุดจึงควรเข้าใจและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเท่าทัน และช่วยส่งเสริมลูกให้เติบโตขึ้นอย่างสมวัยตามคำแนะนำดังนี

1. ให้ความอิสระ แต่ต้องทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบ

2. ให้สิทธิเสรีภาพ แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม แล้วจึงค่อยเพิ่มขอบเขตตามความสามารถในการดูแลตนเอง

3. สนับสนุนให้ลูกทำกิจกรรมอยู่เสมอ เพื่อใช้พลังกายและพลังความคิดที่มีอยู่อย่างมากมายของวัยรุ่น

4. สนับสนุนและยอมรับเพื่อนสนิทและกลุ่มเพื่อนของลูก เพื่อที่พวกเขาจะได้มีพื้นที่เป็นของตนเอง

5. วัยรุ่นต้องการตัวอย่างที่ดีและไม่ดี เพื่อใช้ในการแยกแยะและเป็นแบบอย่าง

6. ฝึกให้ลูกรู้จักระบายความเครียดและอารมณ์ที่ไม่สุนทรีย์ให้ถูกทาง เช่น กีฬา งานอดิเรก

7. วัยรุ่นต้องการการยอมรับ ความชื่นชม ความเข้าใจ กำลังใจ และความเห็นใจจากพ่อแม่ ครู และผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด

8. วัยรุ่นต้องการการพูดคุยและการรับฟังด้วยความเข้าใจและเห็นใจ พ่อแม่จึงต้องให้เวลาและเปิดโอกาสให้ลูกเข้าหาด้วยความไว้วางใจในทุกเมื่อที่ต้องการ

9. ให้วัยรุ่นได้แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ข้อดีข้อเสียในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ เช่น เรื่องเพศ สารเสพติด โดยผู้ใหญ่ให้ความรู้ที่ถูกต้องและเปิดใจรับฟังทัศนคติของเขา

 

อ้างอิง: สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

LINE it!

Comment