Vocab & Reading ประถมปลาย

เพิ่มคลังคำศัพท์ผ่านการเรียนคำศัพท์ที่จัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ (Category Vocab) พร้อมเทคนิคการทำโจทย์ที่วัดคำศัพท์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งฝึกทำโจทย์ Reading ผ่านรูปแบบข้อสอบจริงประเภทต่าง ๆ พร้อมเรียนรู้ Conversation ในชีวิตประจำวัน
ที่มักจะเจอในข้อสอบ

  

 

LINE it!