มัธยมปลาย

Advanced Writing

  Advanced Writing จุดเด่นของคอร์สคือ สอนโดยเจ้าของภาษาคนไทยที่เติบโตในอเมริกาและใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแม่ ใช้หนังสือ Writing Series จากสำนักพิมพ์ Pearson สอนการเขียน step-by-step ตั้งแต่การระดมความคิด เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิด ออกมาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ให้ feedback เป็นรายบุคคล โดยน้อง ๆ จะได้ฝึกฝนทักษะการเขียนเชิงวิชาการที่เป็นการเขียนขั้นสูง ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นเรียงความได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

Advanced Vocab & Reading ม.ปลาย

  Advanced Vocab & Reading ม.ปลาย เพื่อเรียนรู้ Vocab ตั้งแต่รากของคำศัพท์และเทคนิคการทำข้อสอบ Vocab และ Reading อย่างเป็นระบบ พร้อมทำแบบฝึกหัดทั้งในบทเรียน ใน Premium Exercises และ Self-Reinforcement      

Advanced Grammar & Error ม.ปลาย

  Advanced Grammar & Error ม.ปลาย • เหมาะสำหรับน้อง ม.5-6 ที่อยากอุดรอยรั่ว Grammar พร้อมยกระดับสู่อินเตอร์ • อุดรอยรั่ว Grammar ด้วย Grammar Point ที่ถือเป็นจุดยาก ออกข้อสอบ หรือเป็นข้อยกเว้นที่เด็กมักหลงลืม • ตะลุยโจทย์แบบ Advanced จากข้อสอบจริงทั้ง SAT, CU-TEP, TU-GET, GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ    

Advanced Admission

  Advanced Admission ยกระดับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปสู่ระดับอินเตอร์ ด้วยการเจอข้อสอบที่ยากกว่าของจริง รวมทั้งตะลุยโจทย์แบบ Advanced จากข้อสอบจริงทั้ง SAT, CU-TEP, TU-GET, GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ      

TCAS Admission

  TCAS Admission "สรุปเนื้อหาสำคัญที่ออกบ่อย พร้อมฝึกเทคนิคทำโจทย์จริงจากสนาม Admission ทุกสนาม ทั้ง GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ โดยเน้นฝึกจากง่ายไปยาก เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย ด้วยวิธีคิดอย่างเป็นระบบ พิเศษอัพเดต ข้อสอบสด และจริงจากสนามสอบทุกสนาม ทุกปี เตรียมพร้อมก่อนสอบได้ใน คอร์สโค้งสุดท้าย GAT, โค้งสุดท้าย O-NET, โค้งสุดท้าย 9 วิชาสามัญ"      

Pre Admission

  Pre Admission เหมาะกับน้อง ๆ ม.ปลายที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่พื้นฐานไวยากรณ์ยังไม่แน่นพอ ที่จะไปเรียนคอร์ส Admission และต้องการเรียนเนื้อหาแบบกระชับในโค้งสุดท้าย      

Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย

  Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย เทคนิคที่น้อง ๆ จะได้รับการจากเรียนคอร์สนี้ คือการวิเคราะห์คำศัพท์จาก Vocab Tree/Strategic Structure/Context Clues/Word Analysis และทำความรู้จัก กับข้อสอบพาร์ท Vocab ประเภทต่าง ๆ เช่น Polysemy, Synonym, Antonym, Callocation, Odd One Out, Analogy รวมถึงเรียนเกี่ยวกับ Pharsal Verbs และ Idioms ตามด้วยเทคนิคการทำข้อสอบประเภท Reading และ Conversation ด้วยเทคนิค Reading Strategies และ '3S' Strategies ของ Enconcept    

Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย

  Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย เทคนิคที่ใช้คือ การสอนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบด้วยเทคนิคคิดเป็นภาพแบบ Tree tactics และการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของ Enconcept โดยเนื้อหาที่เรียน ได้แก่เรื่อง Strategic Structure, Tense, Passive Voice, Direct & Indirect Speech, Non-finite Verb, Noun, Pronoun, Determiner, Preposition, Connector, Word Formation, Punctuation, Redundancy, Word choice, Adjective & Adverb, Comparision, Compound Word, Phrase & Clause, If-Clause, Subjunctive และ Question Tag    

ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย

  ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย เพื่อปูพื้นฐานทักษะ Vocab และ Reading ตั้งแต่พื้นฐาน น้องจะได้รู้วิธีวิเคราะห์ประโยค การเดาคำศัพท์จากบริบทรอบข้าง และเทคนิคการทำข้อสอบ Reading อย่างเป็นระบบ พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัดในเล่มและ Self-Reinforcement    

ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย

  ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย เนื้อหาบทเรียนแบ่งเป็นกลุ่มผ่านระบบ Tree Tactics เช่น Root Tree (ราก) เรียนเนื้อหา ส่วนที่เป็นรากฐานสำคัญ เช่น Tense, Voice, Helping Verb, Non-finite verb และ Tree อื่นๆ ที่สำคัญ