Home School รูปแบบใหม่ของการเรียน

 

หนึ่งในเทรนด์สุดฮอตที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจตลอดหลายปีที่ผ่านมา คือ “โฮมสคูล” หรือ “โรงเรียนทางเลือก” ที่คุณพ่อคุณแม่จัดหลักสูตรให้ลูกได้เรียนเองภายในครอบครัว ซึ่งเป็นการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่ต้องการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานตามแนวคิดของตนเอง และยังให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย

แนวการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล คือการเรียนรู้ที่เน้นความสนใจจากลูก โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้แนะนำชี้แนะ กล่าวคือถ้าลูกเริ่มมีความสนใจอะไร พ่อแม่ต้องเป็นผู้กระตุ้นให้ทดลองทำ ทดลองศึกษาด้วยตนเอง หรือคอยหาข้อมูลให้ เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ ซึ่งวิธีของโฮมสคูลจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เอง รักการเรียนรู้ และรู้วิธีสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ   เช่น ถ้าลูกสนใจกีฬา ก็อาจจะเริ่มจากการเลือกกีฬาที่สนใจ ลองหัดเล่นเพื่อฝึกให้ลูกคุ้นเคย ศึกษากติกา และขยายความรู้ผ่านการชมการแข่งขัน  ศึกษาประวัตินักกีฬา ไปจนถึงการพูดคุยกับนักกีฬาตัวจริง และอาชีพที่เกี่ยวข้อง  พร้อมกับสามารถสอนข้อคิดอย่างการเคารพกติกาและการมีน้ำใจนักกีฬาด้วย

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจสามารถยื่นขอข้อมูลและระเบียบการได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่อาศัยอยู่ เพื่อทำหลักสูตรหรือแผนการสอนของลูก โดยคุณพ่อคุณแม่ต้องมีหลักฐานวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หลังจากที่ทำการเรียนการสอนแล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะทำการประเมินพัฒนาการของเด็กปีละ 1 ครั้ง พร้อมกำหนดระดับความสามารถของเด็กว่าเทียบเท่ากับการเรียนชั้นอะไร ซึ่งหากครอบครัวมีความพร้อม ก็สามารถส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนในระบบได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกา เริ่มมีระบบโรงเรียนรับเทรนด์โฮมสคูลเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เรียกว่า ไฮบริดโฮมสคูล (Hybrid Homeschooling) เป็นโรงเรียนลูกผสม โดยเด็กๆ จะมาโรงเรียน 2-3 วันตามหลักสูตรที่คุณพ่อคุณแม่เลือก ซึ่งไฮบริดโฮมสคูลกำลังได้รับความนิยม เพราะได้นำข้อดีของทั้งสองระบบมารวมกัน คือ พ่อแม่ยังคงเป็นคนสำคัญในการกำหนดแนวทางและสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้เหมาะกับลูก ขณะเดียวกัน เด็กๆก็มีโอกาสได้สัมผัสการเรียนในชั้นเรียน และร่วมกิจกรรม เช่น การเข้าชมรมดนตรี ร้องประสานเสียง เป็นสมาชิกบุ๊คคลับ หรือการเล่นกีฬาแบบทีมกับเพื่อนๆ

LINE it!

Comment