มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งการสมัครเปิดรับนักศึกษาตามระเบียบการ Portfolio รอบที่ 1/2 ทั้งหมด 5 คณะ 1 รวมไปถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยมีคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับดังต่อไปนี้


1.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล –วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับ 9 คน

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) – วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

สาขาวิศวกรรมเคมี

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับ 5 คน

3.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม เปิดรับ 6 คน

4.โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
สาขาวิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ เปิดรับ 2 โครงการ 20 คน

สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดรับ 3 โครงการ 20 คน

5.คณะเทคโนโลโยสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) เปิดรับ 30 คน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.mahidol.ac.th/round1-2/

LINE it!

Comment