34

น้องมุก สุดารัตน์ วิรุฬห์ทรัพย์

“มุกเรียน Pack Grammar+Error, Admission GAT&O-NET  ประทับใจที่พี่แนน พี่เมย์จัดเนื้อหาการสอนอย่างเป็นระบบ ทำให้เห็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญ Memolody ทำให้จำศัพท์ได้ง่าย จำ Grammar  ได้มากขึ้น  มุ่งมั่นและตั้งใจในสิ่งที่เราหวัง”

LINE it!