earth

น้องเอิร์ธ ธนกฤต เฮ่าสกุล

“ต้องวางแผนการอ่านโดยเลือกเวลาที่อ่านแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของตัวเอง ในส่วนที่ครูพี่แนนสอนนอกจาก Memolody แล้วต้องทวน Strategic Structure ให้คล่องๆ เพราะช่วยลดเวลาการอ่าน แต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยในการทำโจทย์ โดยเฉพาะการอ่าย Passage ยาวๆ ทำคะแนนได้ง่ายขึ้นมากจริงๆ”

LINE it!